13 Tháng 6 2024
A+ R A-

Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2024 (click để xem 22/04/2024)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2024 (click để xem 22/04/2024)

 

Báo cáo thường niên năm  2023 (click để xem 01/04/2024)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2023 (click để xem 01/04/2024)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2023 (click để xem 01/04/2024)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2024 (click để xem 26/03/2024)

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024 (click để xem 19/01/2024)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (click để xem 08/01/2024)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2023 (click để xem 27/03/2023)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2023 (click để xem 27/03/2023)

 

Báo cáo thường niên năm  2023 (click để xem 9/03/2022)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2022 (click để xem 9/03/2022)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2022 (click để xem 9/03/2022)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2023 (click để xem 03/03/2023)

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2023 (click để xem 06/02/2023)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (click để xem 03/01/2023)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 (click để xem 111/07/2022)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2022 (click để xem 15/03/2022)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2022 (click để xem 15/03/2022)

 

Báo cáo thường niên năm  2022 (click để xem 10/03/2022)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2021 (click để xem 9/03/2022)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2021 (click để xem 9/03/2022)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2022 (click để xem 28/02/2022)

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2022 (click để xem 07/01/2022)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (click để xem 03/01/2022)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2021 (click để xem 26/04/2021)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2021 (click để xem 26/04/2021)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2021 (click để xem 06/04/2021)

 

Báo cáo thường niên năm  2020 (click để xem 01/04/2021)

 

Công bố thông tin về ý kiến kiểm toán năm  2020 (click để xem 31/03/2021)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2020 (click để xem 26/03/2021)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2020 (click để xem 26/03/2021)

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2021 (click để xem 04/03/2021)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (click để xem 7/01/2021)

 

QĐ HĐQT Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT (click để xem 21/08/2020)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020 (click để xem 17/07/2020)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2020 (click để xem 17/04/2020)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2020 (click để xem 17/04/2020)

 

Báo cáo tài chính năm  2019 (click để xem 26/03/2020)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2019 (click để xem 26/03/2020)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2019 (click để xem 26/03/2020)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2020 (click để xem 26/03/2020)

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2019 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (click để xem)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Trần Tân Khoa (click để xem)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Quách Tuấn Hải (click để xem)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Quách Thu Thanh (click để xem)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Trương Kính Đình (click để xem)

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Trần Tân Khoa (click để xem)

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Trương Kính Đình (click để xem)

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Ông Quách Tuấn Hải (click để xem)

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Quách Thu Thanh (click để xem)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2019 (click để xem)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2019 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2019 (click để xem)

 

Báo cáo thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Nghị quyết của HĐQT về ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm  2019 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính quý III năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính quý II năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 (click để xem)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 (click để xem)

 

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty  năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Biên bản họp  2016 (click để xem)

 

Quyết định hội đồng quản trị 2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính năm 2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính Quý II-2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2015 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 (click để xem)

 

Biên bản họp  2015 (click để xem)

 

Quyết định hội đồng quản trị 2015 (click để xem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Quách Thu Thanh (click để xem)