18 Tháng 8 2018
A+ R A-

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 (click để xem)

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm  2018 (click để xem)

 

Báo cáo thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 (click để xem)

 

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)

 

Báo cáo thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty  năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Báo cáo 6 tháng đầu năm  2016 (click để xem)

 

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2016 (click để xem)

 

Biên bản họp  2016 (click để xem)

 

Quyết định hội đồng quản trị 2016 (click để xem)

 

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính năm 2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính Quý II-2015 (Click để xem)

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2015 (click để xem)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 (click để xem)

 

Biên bản họp  2015 (click để xem)

 

Quyết định hội đồng quản trị 2015 (click để xem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm  2017 (click để xem)